Psycholog

 


OPIEKA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Psycholog –  p. Joanna Kochańska

„Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na co dzień towarzyszę w rozwoju małego dziecka. Pracuję w przedszkolach z dziećmi wieku 3-6, wspieram nauczycieli przedszkolnych oraz udzielam konsultacji dla rodziców. Doskonalę się przez udział w kursach w zakresie pracy z małym dzieckiem oraz szkoleniach warsztatowych z zakresu wspierania rodzica małego dziecka m.in.: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień”, „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym”, „Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym” czy „Terapia ręki”. Jestem w trakcie studiów podyplomowych: „Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem”.

Czym zajmuje się psycholog w naszym przedszkolu?

Zadaniem psychologa przedszkolnego jest przede wszystkim:

– prowadzenie obserwacji dzieci w trakcie codziennego funkcjonowania w przedszkolu oraz wsparcie w chwili doświadczania przez nie trudności

– działania diagnostyczne: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci

– budowanie kontaktu z dziećmi, który zapewni im poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia

– udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom na terenie przedszkola – prowadzenie zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych (Trening Umiejętności Społecznych)

– współpraca z rodzicami, wychowawcami i najbliższym otoczeniem dziecka

-prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami

-kierowanie rodziców dzieci do specjalistycznych placówek, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku zidentyfikowania potrzeby diagnozy dziecka

Czym jest wsparcie psychologiczne w przedszkolu?

W przypadku zidentyfikowanych trudności w placówce przedszkolnej punktem wyjścia jest obserwacja dziecka i przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z rodzicem w celu rozpoznania możliwych przyczyn trudności.

Wsparcie psychologa przedszkolnego może być udzielone poprzez:

Indywidualne konsultacje z rodzicami

Spotkanie ma na celu rozpoznanie przyczyn możliwych trudności i udzielenie wsparcia. Rodzice otrzymują wskazówki dot. modyfikacji stosowanych metod wychowawczych, możliwych sposobów wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz możliwości stymulowania rozwoju dziecka.

Udzielanie dziecku wsparcia w formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola

Dzieci będąca pod opieką psychologa mają zapewnione wsparcie psychologiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Na czym polegają zajęcia z psychologiem?

 a)Indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia ukierunkowane są na stymulowanie sfery emocjonalno-społecznej i mogą wesprzeć dziecko m.in. w: rozpoznawaniu emocji własnych i innych osób, identyfikowaniu przyczyn własnych stanów emocjonalnych, rozwijaniu samoregulacji emocjonalnej czy nawiązywaniu pozytywnych relacji rówieśniczych

b) Trening Umiejętności Społecznych

Treningi Umiejętności Społecznych to grupowe zajęcia uspołeczniające prowadzone w grupach od 2 do 4-osobowych. Podopieczni są dobierani według wieku oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzięki pracy w kameralnej grupie dzieci mogą przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.

Jaki cel mają zajęcia TUS?

-ułatwianie dzieciom nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami w bezpiecznym i kameralnym środowisku

-stymulowanie rozwoju emocjonalnego

-wyposażenie dzieci w metody radzenia sobie z emocjami

-naukę umiejętności współpracy oraz rozwiązywania konfliktów w grupie

-budowanie pozytywnej samooceny

-naukę przestrzegania zasad

-trening umiejętności komunikacyjnych

c) Zajęcia indywidualne w zależności od zidentyfikowanych potrzeb ukierunkowane są na stymulację funkcji poznawczych, doskonalenie uwagi i koncentracji, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, usprawnianie dużej i małej motoryki oraz ogólne wspieranie rozwoju.

Podstawą wsparcia dziecka w wieku przedszkolnym jest wzajemne zaufanie, komunikacja i zaangażowanie wszystkich opiekunów będących w najbliższym środowisku dziecka – domowym oraz przedszkolnym.

 

 

Gdzie jesteśmy?

mapka
Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize